SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủTư vấn tham vấnCơ sở pháp lý thực hiện công tác xã hội với trẻ...

Cơ sở pháp lý thực hiện công tác xã hội với trẻ em thành phố Hải Phòng

– Việt Nam gia nhập các điều ước quốc tế về quyền con người nói chung nhất là Công ước về quyền trẻ em của Liên hiệp quốc (viết tắt là CRC) năm 1989;

– Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được ban hành đầu tiên vào năm 1991, được sửa đổi năm 2004 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2005;

– Nghị định số 71/201/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

– Nghị định số 144/2013/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

– Quyết định số 267/QĐ-TTg, ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015;

– Quyết định số 1555/QĐ-TTg, ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020;

– Quyết định số 34/QĐ-TTg, ngày 30/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quyết định quy định tiêu chuẩn xã phường phù hợp với trẻ em;

– Quyết định số 1235/QĐTTg, ngày 03/8/2015 của Chính phủ phê duyệt chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020;

– Chương trình số 6283/CTr-UBND ngày 27/8/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình hành động Vì trẻ em thành phố Hải Phòng giai đoạn 2013 – 2020;

– Kế hoạch số 9980/KH-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

– Kế hoạch số 9994/KH-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020;

– Một số văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của UBND thành phố có liên quan đến việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN