SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủChính sách thủ tụcQuy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành...

Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội

ttlt_30_BNV_BLDTBXH tieu chuan ngạch ctxh.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN