SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủChính sách thủ tụcThông tư 02/2020/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và...

Thông tư 02/2020/TT- BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, ban hành ngày 14/02/2020 hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội

Thông tư này hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúpxã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cơ sở và tại xã, phường, thị trấn.
Tải tệp đính kèm: Thông tư 02 quản lý đối tượng cung cấp dịch vụ công tác xã hội.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN