SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HẢI PHÒNG

Trang chủChính sách thủ tụcThủ tướng ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính...

Thủ tướng ban hành Quyết định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Quyết định quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện việc hỗ trợ những người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động.
Quyết định gồm 7 chương 21 điều, nội dung cơ bản quy định về điều kiện và thủ tục xác nhận cho các đối tượng được nhận hỗ trợ. Các chế độ quy định được nêu được áp dụng từ ngày 1/4/2020.
Đối với người lao động có quan hệ lao động, quy trình xác nhận chủ yếu được thực hiện bởi doanh nghiệp, người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 Đối với hộ kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, quy trình xác nhận được thực hiện tại cấp xã (có niêm yết công khai) và cơ quan thuế để đảm bảo tính chính xác.
Đối với các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc rà soát tổng hợp đối tượng sẽ thực hiện ở cấp huyện, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để có thể rút ngắn thời gian thực hiện.
Tất cả các đối tượng nhận được thực hiện theo QĐ 15/2020/QĐ-TTg đều phải được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ.
Tải thông tin đầy đủ theo tệp đính kèm: Chi-thi-19-ct-ttg-tiep-tuc-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-covid-19.pdf                                                               QĐ 15 2020 TTg – Covid-19 – 24 Apr 2020 – signed.pdf                                                               CV 3306 VPCP – trien khai QD 15 – 24 Apr 2020.pdf

TIN LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN